ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอ (กอพม.อำเภอ) ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 9 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอ (กอพม.อำเภอ) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงาน อพม.ในระดับพื้นที่ และชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการจัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน โดยมีนางพูนสุข ทรัพย์แสง ประธานอนุกรรมการ กอพม.อำเภอบางบัวทอง เป็นประธานดำเนินการประชุม


Share: