สธค.โรงรับจำนำของรัฐสู้ภัยโควิด-19

ลดดอกเบี้ยให้เหลือ 0.125 สตางค์ หรือ ครึ่งสลึง เราได้ช่วยเหลือประชาชนที่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องครัวเรือนในช่วงที่เกิดวิกฤต covid 19 โดยให้ 1คนตอ 1 สิทธิ ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ในวงเงินไม่เกิน 15000 บาท


Share: