สนง.พมจ.นนทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี(เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ)

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นางสุชาดา มีสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและวิชาการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี(เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จำนวน 50 คน ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมอบรม และวิทยากรจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าบรรยายและฝึกภาคปฏิบัติ”การฟื้นฟูสภาพและการดูแลผู้สูงอายุ”ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม


Share: