สนง.พมจ.นนทบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นางสุชาดา มีสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวณัฐณิชา สุราฤทธิ์ นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวฉัตราพร อรุณบุตร พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับอพม. พบ นายแสน (นามสมมติ) เป็นผู้สูงอายุ อาศัยอยู่กับภรรยาและหลาน ประกอบอาชีพค้าขายน้ำพริก รายได้ประมาณ 1500 บาทต่อเดือน มีภาระค่าใช้จ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินเดือนละ 1500 บาท และค่าน้ำค่าไฟเดือนละ 1700 บาท มีหนี้สินนอกระบบ ประสบปัญหาเดือดร้อนจึงขอให้หน่วยงานรัฐเข้าช่วยเหลือ สนง.พมจ.นบ.พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้องต่อไป


Share: