สนง.พมจ.นนทบุรี ข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุฯ

นางสุชาดา มีสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุรีรัตน์ ก้านบัวแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นายธีรพงศ์ จะเชือนรัมย์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวรัศมิมัต สิริลาภพูนผล นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุฯ ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ่ กรุงเทพมหานคร


Share: