สนง.พมจ.นนทบุรี ลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 10.00 นางสุชาดา มีสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวปภาวรินทร์ ละออนุช พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1 และ นายจตุรงค์ วิสุทธิสิงห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด และประชาชนทั่วไป โดยกิจกรรมเป็นการเดินรณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและผู้ทำการขอทานในพื้นที่เทศบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 2557 และพระราชบัญญัติการควบคุมการขอทาน 2559


Share:สนง.พมจ.นนทบุรี เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

วันที่ 15 กันยายน 2563ณ โรงแรมเดอ ไพรม์ รางน้ำกรุงเทพฯ นางสุชาดา มีสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวพรทิพย์ ทองก้าย จนท.ศปก. ความรุนแรงในครอบครัวเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีเปิด


Share:สนง.พมจ.นนทบุรี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเภทงานที่คนต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย จังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นางสุชาดา มีสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวธิดารัตน์ ประยูรชาญ เจ้าหน้าที่โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเภทงานที่คนต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย จังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี นางอนุวรรณ แสงประเสริฐ จัดหางานจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด


Share:สนง.พมจ.นนทบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.00 นางสุชาดา มีสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีมอบหมายให้ นางสาวปภาวรินทร์ ลออนุช พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1 และ นายธีระพงศ์ จะเชือนรัมย์ นักพัฒนาสังคม ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกลับภูมิลำเนาเดิม ซึ่งได้รับการประสานจากเรือนจำจังหวัดนนทบุรีว่ามีผู้พ้นโทษมีความประสงค์กลับภูมิลำเนาจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากคดีความสิ้นสุดแล้วประสงค์จะกลับไปหาครอบครัวที่ภูมิลำเนา สำนักงานพัฒนาสังคมฯจึงดำเนินการช่วยเหลือค่าตั๋วโดยสารและค่าอาหารระหว่างการเดินทางเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น


Share:พมจ.นนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบูรณาการ (ก.บ.จ.)​ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 8/2563

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5​ ศาลากลาง​จังหวัด​นนทบุรี นางสุชาดา มีสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบูรณาการ (ก.บ.จ.)​ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 8/2563 เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี


Share:สนง.พมจ.นนทบุรี ส่งมอบป้ายบ้านให้กับนายพวงทอง ผินกลับ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 14 กันยายน 2563  เวลา 09.45น. นางสุชาดา มีสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวอรทัย รามณี  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวธัญญลักษณ์ อินมะโน  นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ อบต.คลองขวาง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง


Share:สนง.พมจ.นนทบุรี งพื้นที่เข้าสอบสวนการเป็นทายาทโดยธรรมตาม ปค.14

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นางสุชาดา  มีสงฆ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายนนท์ธนัย ตลับทอง นิติกร สนง.พมจ.นบ.และนางสาวปภาวรินทร์ ละออนุช พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1  ลงพื้นที่เข้าสอบสวนการเป็นทายาทโดยธรรมตาม ปค.14 ร่วมกับนิติกรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองบางกรวยและองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย พื้นที่ ทม.ไทรม้า ซึ่งขณะนี้เหลือที่จะต้องสอบสวน ปค.14 อีก จำนวน 3 ราย ซึ่งจะดำเนินการในวันถัดไปเนื่องจากนิติกรของพื้นที่ไม่สะดวกลงร่วมกับ เจ้าหน้าที่พมจ.


Share:สนง.พมจ.นนทบุร่ี ข้าร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.-17.00 น. ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นางสุชาดา มีสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวอรทัย รามณี นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เ และร่วมประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม


Share:สนง.พมจ.นนทบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร​การให้คำปรึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​สำหรับผู้ปฏิบัติงานสายด่วน 1300 จังหวัด

นางสุชาดา มีสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวพัช​ราภรณ์​ เชาวลิต​ นัก​สังคม​สงเคราะห์​ปฏิบัติการ​ และนางสาวลลิตา นิยมรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์​ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร​การให้คำปรึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​สำหรับผู้ปฏิบัติงานสายด่วน 1300 จังหวัด ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563  ณ โรงแรมเซ็นทรา พัทยา ในการนี้ ดร.วสมน ทิพณีย์  หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 เป็นผู้ดำเนินการประชุม


Share:สนง.พมจ.นนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นางสุชาดา มีสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวสุรีรัตน์ ก้านบัวแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial