ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นนทบุรี

hr

วิสัยทัศน์

 • เป็นองค์กรที่มุ่งสู่การขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยังยืน

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินองค์การสวัสดิการสังคมทุกภาคส่วน
 2. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัด
 3. บริการประชาชน  สะดวก  รวดเร็ว  เป็นธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้

ค่านิยมองค์การ

 • อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. สนับสนุนความมั่นคงการดำเนินงานองค์การสวัสดิการสังคมทุกภาคส่วน
 2. พัฒนาเครือข่าย รวมพลัง สร้างสรรค์สังคม
 3. พัฒนาระบบข้อมูลทางสังคม
 4. เพิ่มศักยภาพบริการประชาชน

เป้าประสงค์

 1. คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
 2. หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
 3. ระบบบริหารจัดการได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

 กลยุทธ์

 1. ส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน ในการคุ้มครองสิทธิและจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึง
 2. ส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
 3. สนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทภารกิจขององค์การสวัสดิการสังคม
 4. รักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
 5. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการให้บริการ
 6. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
 7. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  โทรศัพท์ 0-2580-0737, 0-2580-0738  โทรสาร 0-2950-2134, 0-2580-0738 ต่อ 19 website: www.nonthaburi@m-society.go.th, E-mail : nonthaburi@m-society.go.th 

Facebook : facebook.com/nonthaburi24,   Facebook page : facebook.com/nonthaburiSDHC

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial