พมจ.นนทบุรี ประชุม​​ขับเคลื่อน​การขจัดความยากจน​และพัฒ​นาค​นทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด


Share: