กฎหมาย

Title
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดให้อาสาสมัครอื่นเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)
1 file(s) 1 download
กฎหมาย 19 มิถุนายน 2020
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2557
1 file(s) 1 download
กฎหมาย 19 มิถุนายน 2020
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความถอนคำร้องทุกข์ในชั้นสอบสวน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
1 file(s) 1 download
กฎหมาย 19 มิถุนายน 2020
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
1 file(s) 1 download
กฎหมาย 19 มิถุนายน 2020
พระราชบัญญัติ การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1 file(s) 6 downloads
กฎหมาย, บุตรบุญธรรม 9 มิถุนายน 2020
กฎกระทรวงการสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริง
1 file(s) 1 download
กฎกระทรวง, กฎหมาย, บุตรบุญธรรม 9 มิถุนายน 2020
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
1 file(s) 2 downloads
กฎหมาย 3 มิถุนายน 2020
กฎขอรับใบอนุญาติ สถานสงเคราะห์
1 file(s) 2 downloads
กฎหมาย 3 มิถุนายน 2020
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก
1 file(s) 3 downloads
กฎหมาย 3 มิถุนายน 2020
กฏกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1 file(s) 4 downloads
กฎหมาย 3 มิถุนายน 2020
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1 file(s) 6 downloads
กฎหมาย, คนพิการ 3 มิถุนายน 2020

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  โทรศัพท์ 0-2580-0737, 0-2580-0738  โทรสาร 0-2950-2134, 0-2580-0738 ต่อ 19 website: www.nonthaburi@m-society.go.th, E-mail : nonthaburi@m-society.go.th 

Facebook : facebook.com/nonthaburi24,   Facebook page : facebook.com/nonthaburiSDHC

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial