.

ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ  หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และสัญชาติไทย

 

งานผู้สูงอายุ
สิทธิ/สวัสดิการ
เงินสงเคราะห์และค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

แบบคำขอรับรองเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial