.

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

        การจัดตั้งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546  (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายนี้

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
การขอรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
การขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  โทรศัพท์ 0-2580-0737, 0-2580-0738  โทรสาร 0-2950-2134, 0-2580-0738 ต่อ 19 website: www.nonthaburi@m-society.go.th, E-mail : nonthaburi@m-society.go.th 

Facebook : facebook.com/nonthaburi24,   Facebook page : facebook.com/nonthaburiSDHC

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial