งาน อพม.สถิติ

.

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) คือ

                    เป็นประชาชนที่มีจิตอาสา หรืออาสาสมัครที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว ซึ่งเป็นผู้ที่รู้และเข้าใจปัญหาสังคมในพื้นที่เป็นอย่างดี และเข้ามาเป็น อพม. เพื่อช่วยเหลือ

กลุ่มเป้าหมายตามบทบาทภารกิจของ พม. คือ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และคนไร้ที่พึ่ง โดยทำหน้าที่

                   1. ชี้เป้า เฝ้าระวัง โดยการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย คัดกรองปัญหา และคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย

                   2. ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรคหรือการให้คำปรึกษา

                   3. ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือ                                

และ อพม.ทำหน้าที่ด้วยจิตอาสา ด้วยหัวใจที่ต้องการช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ

 

อพม จิตอาสา รู้คุณค่า แทนคุณแผ่นดิน
 
ประธาน อพม.จังหวัดนนทบุรี

นางนิทรา  ประเสริฐ                    อำเภอบางใหญ่

ประธาน อพม.ระดับอำเภอ (6 อำเภอ)

น.ส.บุญมา  เพ็ญศิริมงคล             อำเภอปากเกร็ด

น.ส.จินตนาพร  คงเกิดสีห์รัฐ         อำเภอเมืองนนทบุรี

นายทวน  เทพอภิชัยกุล                 อำเภอบางกรวย

นางนิทรา  ประเสริฐ                      อำเภอบางใหญ่

นางพูนสุข  ทรัพย์แสง                   อำเภอบางบัวทอง

นายจำนงค์  คัมภิรานนท์               อำเภอไทรน้อย

ประธาน อพม.ระดับตำบล อำเภอเมืองนนทบุรี (10 ตำบล)

น.ส.จินตนาพร  คงเกิดสีห์รัฐ         ตำบลบางกระสอ

นายประเสริฐ  แก้วศรีประกาย      ตำบลบางศรีเมือง

นางเพลิน  ตั้งรัตนมาลาสกุล         ตำบลท่าทราย

นายมานัส  เดชจร                          ตำบลบางรักน้อย

นางพลับพลึง  กลิ่นกุล                   ตำบลไทรม้า

นางวิมล  ประเสริฐพรศักดิ์            ตำบลบางกร่าง

นายศิวกร  จีนเกษร                        ตำบลตลาดขวัญ

นางกิมเฮียง  สูงสุมาลย์                  ตำบลบางไผ่

นายสมจิตต์  วุฒิสุทธิ์                     ตำบลบางเขน

นางละมัย  มั่งคั่ง                             ตำบลสวนใหญ่

ประธาน อพม.ระดับตำบล อำเภอปากเกร็ด (12 ตำบล)

น.ส.บุญมา  เพ็ญศิริมงคล               ตำบลปากเกร็ด

นายนิอร  รัตนวงศ์                           ตำบลบางตลาด

นางสุชานันท์  มหรรสุขเจริญ          ตำบลบางพูด

นางนิดาวัลน์  คงสมบูรณ์                ตำบลบ้านใหม่

นายเรืองศิษฎ์  รัตนวิจารณ์             ตำบลคลองเกลือ

นางบุญเลิศ  จิตสมสุข                     ตำบลบางพลับ

น.ส.ชนาการต์  บัญลือธัญลักษณ์   ตำบลคลองพระอุดม

นางลภัสรดา  เชื้อศิริ                       ตำบลบางตะไนย์

นางโสภา  อึ่งขาว                            ตำบลเกาะเกร็ด

พันโทโกมล  ปานนาค                     ตำบลอ้อมเกร็ด

น.ส.สมร  นามดี                              ตำบลท่าอิฐ

นายประยูร  แสงงาม                       ตำบลคลองข่อย

ประธาน อพม.ระดับตำบล อำเภอบางบัวทอง  (9 ตำบล)

นางพูนสุข  ทรัพย์แสง                    ตำบลพิมลราช

น.ส.รุ่งอรุณ  พรมแย้ม                    ตำบลบางคูรัด

นางวรรณี  บุญเอี่ยม                       ตำบลบางบัวทอง

นางพรปวีณ์  พงษ์เพ็ญสถิต           ตำบลบางรักพัฒนา

นายพรชัย   ประสงค์ธิชา               ตำบลบางรักใหญ่

นางพิศมัย  พุทธาผาย                   ตำบลโสนลอย

นายสมบูรณ์  ม่วงเอี่ยม                  ตำบลละหาร

นายสมนึก  เอี่ยมแสง                     ตำบลลำโพ

นายนพดล  ลักษณะนาย               เทศมลตรีตำบลบางบัวทอง

ประธาน อพม.ระดับตำบล อำเภอบางกรวย (9 ตำบล)

นายทวน  เทพอภิชัยกุล                 ตำบลวัดชลอ

นายจักรวิทย์  มัณฑะนานนท์        ตำบลบางขุนกอง

นางผกามาศ  มีจั่น                         ตำบลปลายบาง

นางผ่องจิตต์  พิรุณรัตน์                 ตำบลบางกรวย

น.ส.ณัฐวรรณ  บัววรรณงาม          ตำบลบางสีทอง

นายอนันต์  อนันต์วัฒนกิจ             ตำบลบางขนุน

นายวันชัย  ลิลา                             ตำบลมหาสวัสดิ์

น.ส.พรปวีณ์  นามเมือง                 ตำบลบางคูเวียง

นายสุชาติ  ศรีสวัสดิ์                      ตำบลศาลากลาง

ประธาน อพม.ระดับตำบล อำเภอบางใหญ่ (6 อำเภอ)

นางนิทรา  ประเสริฐ                      ตำบลบางเลน

นายสิวกรณ์  สุวรรณวนิช              ตำบลบางใหญ่

นายพล  ศรีไกร                             ตำบลเสาธงหิน

นายจิรพัฒน์  โฉมฉลวย                ตำบลบางแม่นาง

น.ส.สำเนียง  ทองผิว                     ตำบลบางม่วง

นางสาย ทองผิว                            ตำบลบ้านใหม่

ประธาน อพม.ระดับตำบล อำเภอไทรน้อย (7 ตำบล)

นายจำนงค์  คัมภิรานนท์              ตำบลหนองเพรางาย

น.ส.ละเมียด  โตษณีย์                   ตำบลทวีวัฒนา

นางแวว  เรืองฉ่าง                         ตำบลไทรน้อย

นางยุพเรศ  สดทรัพย์                   ตำบลขุนศรี

น.ส.อัจฉรา  ชุนเจริญ                   ตำบลไทรใหญ่

นายชนะ  ศรีขำ                            ตำบลคลองขวาง

     ปี 2563    

     ปี 2562

 

 

 

 

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  โทรศัพท์ 0-2580-0737, 0-2580-0738  โทรสาร 0-2950-2134, 0-2580-0738 ต่อ 19 website: www.nonthaburi@m-society.go.th, E-mail : nonthaburi@m-society.go.th 

Facebook : facebook.com/nonthaburi24,   Facebook page : facebook.com/nonthaburiSDHC

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial