ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อผู้ทรงวุฒิที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดาวน์โหลด ...

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ (ทุนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย)

บันทึกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ (ทุนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย)ดาวน์โหลด ...

ประชาสัมพันธ์ ในการเสนอรายชื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลในงาน “เทียนส่องใจ”

พิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลในงาน-เทียนส่องใจดาวน์โหลด ด้วยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้จ ...

การประกวดสื่อสร้างสรรค์ “รากไทย”

กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "รากไทย" เพื่อรณรงค์ เสริมสร้างค่านิยม ...

ทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าสถานการณ์การแพร่ะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญชวนส่วนราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัต ...

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  โทรศัพท์ 0-2580-0737, 0-2580-0738  โทรสาร 0-2950-2134, 0-2580-0738 ต่อ 19 website: www.nonthaburi@m-society.go.th, E-mail : nonthaburi@m-society.go.th 

Facebook : facebook.com/nonthaburi24,   Facebook page : facebook.com/nonthaburiSDHC

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial