วีดิทัศน์และเอกสารถอดบทเรียนอาสาสมัครดีเด่นประจำปี 2564

สแกน QR Code หรือคลิก Link เพื่อดูรายละเอียด

วีดิทัศน์อาสาสมัครดีเด่น https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1DLQNIkFRbEV-2Mxu9VsYDil9O8fI8sZp?usp=sharing

เอกสารถอดบทเรียนอาสาสมัครดีเด่นhttps://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1Pf1jp3II8YKy6cW_nmAsXYjo3iww78Oc?usp=sharing


Share: