ประชาสัมพันธ์ ในการเสนอรายชื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลในงาน “เทียนส่องใจ”

ด้วยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้จัดงาน เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลกขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 ทางศูนย์วิจัยฯ ได้สรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมในการทำงานด้านเอดส์ ทั้งนี้กรุณาส่งผลงานพร้อมรูปภาพประกอบ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกภายในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564


Share:การประกวดสื่อสร้างสรรค์ “รากไทย”

กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “รากไทย” เพื่อรณรงค์ เสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก และวิถีชีวิตที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคลในสังกัด ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “รากไทย” สามารถดูรายละเอียดได้ตามรูปภาพและ QR Code ด้านล่างนี้


Share:ทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าสถานการณ์การแพร่ะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อเด็กที่สูญเสีย บิดา มารดา จากการติดเชื้อเสียชีวิตอย่างกะทันหัน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์สำคัญของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ คือ เพื่อให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าหรือเด็กอนาถาที่ครอบครัวประสบสาธารณภัย คณะกรรมการบริหารเห็นชอบให้รับเด็กกำพร้าที่สูญเสียบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่มีอุปการะเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial