ขอเรียนเชิญบุคคลที่สนใจสมัครเข้ารับการประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือชุมชน

ขอเรียนเชิญบุคคลที่สนใจสมัครเข้ารับการประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือชุมชนการประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือชุมชน เพื่อการจดแจ้งเป็นลามภาษามือชุมชนของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://specialedu.dusit.ac.th/


Share: