ระบบ CPIS และMobile Application “คุ้มครองเด็ก”

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้พัฒนาระบบ CPIS และMobile Application “คุ้มครองเด็ก” เพื่อร่วมกันเป็นเครื่อข่ายคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการเฝ้าระวัง แจ้งเหตุ ประสานส่งต่อการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการช่วยเหลือคุ้มครองได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย


Share: