พลโทหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานสิ่งของแอลกอฮอล์ (เจล/สเปร์ย์) ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 9 หน่วยงาน

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี พลโทหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานสิ่งของแอลกอฮอล์ (เจล/สเปร์ย์) ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 9 หน่วยงาน ได้แก่ สถานคุ้มครองผู้เสีหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) จังหวัดนนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) จังหวัดนนทบุรี สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด บ้านภูมิเวท จังหวัดนนทบุรี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าหน่วยงานทั้ง 9 หน่วยงาน รับมอบสิ่งของพระราชทาน ดังกล่าว


Share: