สนง.พมจ.นนทบุรี ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวฉัตราพร อรุณบุตร ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี เด็กชายอายุ 1 ปี ปอดติดเชื้อต้องอาศัยอยู่กับตายาย อาศัยอยู่ที่ ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ได้รับเรื่องจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และเพื่อเป็นการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพของครอบครัวนายเล็ก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีพิจารณาให้การช่วยเหลือ เป็น เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน และนำเสนอรายชื่อต่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหาพร้อมีหนังสือประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีตามความเหมาะสม


Share: