พมจ.นนทบุรี ร่วมรับ สิ่งของบริจาค

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ ร่วมกับ คุณส่องหล้า ทวีศรี ผู้แทนบริษัท คอมมอนเวลธ์ คอมเมอร์เชี่ยล จำกัด และพันเอก อภิสิทธิ์ วงศ์บัวแก้ว รองผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ร่วมมอบสิ่งของบริจาค ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. จำนวน 11 หน่วยงาน ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) จังหวัดนนทบุรี โดยมี นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าหน่วยงานทั้ง 11 หน่วยงาน ร่วมรับมอบสิ่งของบริจาคดังกล่าว


Share: