สนง.พมจ.นนทบุรี เข้าร่วมประชุมการทบทวนแลกเปลี่ยนความรู้การทำงานกับเด็ก/คนพิการ และครอบครัว ในสถาณการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบ Application Zoom

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวสุรีรัตน์ ก้านบัวแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวลลิตา นิยมรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมการทบทวนแลกเปลี่ยนความรู้การทำงานกับเด็ก/คนพิการ และครอบครัว ในสถาณการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบ Application Zoom โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ร่วมกับ มธ.ศูนย์รังสิต และสสส


Share: