สนง.พมจ.นนทบุรี เซ็นสัญญาเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 – 13.30 น. นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวรัสมิมัต สิริลาภพูนผล นักวิชาการเงินและบัญชี (กองทุนผู้สูงอายุ) และนายธีรพงศ์ จะเชือนรัมย์ นักพัฒนาสังคม (กองทุนผู้สูงอายุ) ดำเนินการเซ็นสัญญาเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นทุนในการ ประกอบอาชีพ รวมถึงเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพในสถาการณ์โควิด -19 ผลจากการปฎิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติตามมาตรการการรักษาระยะห่างและลดความแออัดในสถานการณ์โรคระบาด


Share: