สนง.พมจ.นนทบุรี ลงพื้นที่ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี และนางสาวธัญญลักษณ์ อินมะโน นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เพื่อส่งมอบป้ายบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม


Share: