สนง.พมจ.นนทบุรี ลงพื้นที่ ดำเนินการส่งมอบถุงยังชีพ ให้แก่คนพิการและผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่อำเภอไทรน้อย

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับ อพม.พื้นที่อำเภอไทรน้อย ได้ดำเนินการส่งมอบถุงยังชีพ ให้แก่คนพิการและผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวนทั้งสิ้น 12 ราย


Share: