พมจ.นนทบุรี ช่วยเหลือ มอบเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผ่านบัญชีธนาคาร

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดพม. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) มอบเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผ่านบัญชีธนาคาร โดยได้รับการประสานความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
1 เทศบาลตำบลบางพลับ 20 ราย
2 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย 20 ราย
3 เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา 10 ราย
4 เทศบาลตำบลปลายบาง 15 ราย
5 องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย 17 ราย
6 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 63 ราย
รวมจำนวนทั้งสิ้น 145 ราย เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการครองชีพให้กับประชาชนต่อไป


Share: