คนพิการ

สถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจังหวัดนนทบุรี

   ปี 2563   

   ปี 2562

ที่มา : ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

←สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  โทรศัพท์ 0-2580-0737, 0-2580-0738  โทรสาร 0-2950-2134, 0-2580-0738 ต่อ 19 website: www.nonthaburi@m-society.go.th, E-mail : nonthaburi@m-society.go.th 

Facebook : facebook.com/nonthaburi24,   Facebook page : facebook.com/nonthaburiSDHC

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial